Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1 - Definícia

Za týchto podmienok:

Čas reflexie: lehota, v ktorej môže spotrebiteľ využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy;

spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nekoná pri výkone povolania alebo podnikania a ktorá uzatvára s podnikateľom zmluvu na diaľku;

dag: kalendárny deň;

Trvanie transakcie: dohoda na diaľku, pokiaľ ide o sériu výrobkov a / alebo služieb, ktorých dodávka a / alebo nákupná povinnosť sa časom rozdeľuje;

Udržateľný nosič údajov: akékoľvek prostriedky, ktoré umožňujú spotrebiteľovi alebo podnikateľovi ukladať informácie, ktoré sú mu adresované, spôsobom, ktorý umožňuje budúce nahliadnutie a nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

Právo na odstúpenie od zmluvy: možnosť pre spotrebiteľa zrušiť dohodu na diaľku v lehote na rozmyslenie;

podnikateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá ponúka výrobky a / alebo služby spotrebiteľom na diaľku;

Zmluva na diaľku: dohoda, v rámci ktorej sa v rámci systému predaja výrobkov a / alebo služieb organizovaných podnikateľom na diaľku až do uzavretia dohody využíva výlučne jedna alebo viac techník komunikácie na diaľku;

Technológia pre diaľkovú komunikáciu: znamená, že sa môže použiť na uzavretie dohody bez toho, aby sa spotrebiteľ a obchodník nachádzali na rovnakom mieste v rovnakom čase.

Podmienky: týchto všeobecných obchodných podmienok podnikateľa.

Článok 2 - Totožnosť podnikateľa

Pettadore (súčasť Achievd BV)

Rijshoutstraat 4, 3361EV Sliedrecht

E-mailová adresa: info@pettadore.nl

Telefónne číslo:  + 31 (0) 6 42 29 20 65

Číslo obchodnej komory: 76645207

IČ DPH: NL860721504B01

Článok 3 - Uplatniteľnosť 

Tieto v�eobecn� obchodn� podmienky platia pre ka�d� ponuku od podnikate�a a pre ka�d� dohodu na dia�ku a objedn�vky medzi podnikate�om a spotrebite�om.

Pred uzavretím zmluvy, ktorej znenie týchto všeobecných podmienok dané k dispozícii spotrebiteľovi. Ak nie je to rozumne možné, ešte pred uzavretím zmluvy, uviedla, že všeobecné podmienky objavuje v podnikateľ a bude zaslaný bezplatne čo najskôr na žiadosť spotrebiteľa.

Ak je zmluva uzatvorená elektronicky preč, bez ohľadu na predchádzajúci odsek a pred uzavretím zmluvy, ktorej znenie týchto všeobecných podmienok sú v elektronickej podobe k dispozícii pre spotrebiteľa takým spôsobom, že spotrebiteľ bude v jednoduchý spôsob, ako môžu byť uložené na trvalom nosiči. Ak nie je to rozumne možné, ešte pred uzavretím zmluvy, kde je uvedené všeobecné podmienky môžu byť kontrolované elektronicky a na žiadosť spotrebiteľa elektronicky alebo inak budú zaslané zdarma.

V prípade, že popri platia tieto všeobecné podmienky a osobitné podmienky výrobku alebo služby, druhý a tretí odsek sa vzťahuje aj spotrebiteľ v prípade protichodných termínov vždy spoľahnúť na uplatniteľné ustanovenie, ktoré je najvýhodnejšie pre neho je.

Ak je jedno alebo viac ustanoven� v t�chto v�eobecn�ch obchodn�ch podmienkach �plne alebo �iasto�ne zru�en�ch alebo zni�en�ch kedyko�vek, zmluva a tieto podmienky zostan� v platnosti pre zvy�ok a pr�slu�n� ustanovenie bude okam�ite nahraden� vz�jomnou dohodou. ustanovenie, ktor� �o najviac pribli�uje rozsah origin�lu.

Situ�cie, ktor� nie s� upraven� t�mito podmienkami, musia by� pos�den� v duchu t�chto podmienok.

Neistoty t�kaj�ce sa v�kladu alebo obsahu jedn�ho alebo viacer�ch ustanoven� na�ich zmluvn�ch podmienok musia by� vysvetlen� „v duchu“ t�chto podmienok.

Článok 4 - Ponuka

Ak je ponuka má obmedzenú dobu alebo za určitých podmienok to bude výslovne uvedené v ponuke.

Ponuka je nezáväzná. Podnikateľ je oprávnený ponuku zmeniť a upraviť.

Ponuka obsahuje úplný a presný popis ponúkaných produktov a / alebo služieb. Opis je dostatočne podrobný, aby umožnil správne posúdenie ponuky spotrebiteľom. Ak podnikateľ používa obrázky, jedná sa o pravdivé zobrazenie ponúkaných produktov a / alebo služieb. Zjavné chyby alebo chyby v ponuke nie sú pre podnikateľa záväzné.

Všetky obrázky, špecifikácie, údaje v ponuke sú indikatívne a nemôžu spôsobiť kompenzáciu alebo ukončenie dohody.

Obrázky pre výrobky sú skutočnou reprezentáciou ponúkaných produktov. Podnikateľ nemôže zaručiť, že zobrazené farby presne zodpovedajú skutočným farbám výrobkov. 

Každá ponuka obsahuje také informácie, aby bolo spotrebiteľovi jasné, aké práva a povinnosti sú spojené s prijatím ponuky. Týka sa to najmä:

cena vrátane daní;

možné náklady na prepravu;

spôsob, akým bude dohoda uzavretá a aké kroky sú potrebné na tento účel;

či je alebo nie je uplatniteľné právo na odstúpenie od zmluvy;

spôsob platby, dodania a vykonávania dohody;

lehota na prijatie ponuky alebo lehota, v ktorej podnikateľ garantuje cenu;

úroveň sadzby za komunikáciu na diaľku, ak sú náklady na používanie techniky pre komunikáciu na diaľku vypočítané na inom základe, ako je bežná základná sadzba pre použitý komunikačný prostriedok;

či je dohoda archivovaná po jej uzavretí a ak áno, ako sa s ňou spotrebiteľ môže poradiť;

spôsob, akým môže spotrebiteľ pred uzatvorením dohody skontrolovať informácie, ktoré poskytol v rámci dohody, a prípadne ich obnoviť;

akékoľvek ďalšie jazyky, v ktorých možno okrem holandčiny dohodu uzavrieť;

kódexy správania, ktorým obchodník podlieha, a spôsob, akým spotrebiteľ môže tieto kódexy správania elektronicky konzultovať; a

minimálne trvanie dohody na diaľku v prípade rozšírenej transakcie.

Voliteľné: dostupné veľkosti, farby, typ materiálov.

Článok 5 - Dohoda

Dohoda podlieha ustanoveniam odseku 4, uzavreté v čase prijatia spotrebiteľom ponuky a spĺňajú zodpovedajúce podmienky.

Ak spotrebite� ponuku prijal elektronicky, podnikate� okam�ite potvrd� prijatie prijatia ponuky elektronicky. Pokia� podnikate� toto potvrdenie nepotvrd�, spotrebite� m��e zmluvu vypoveda�.

Ak je vytvorená dohoda elektronicky, bude obchodník prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu elektronický prenos dát a on sa zaistí bezpečné webové prostredie. V prípade, že spotrebiteľ môže platiť elektronicky, bude obchodník prijať príslušné bezpečnostné opatrenia.

Podnikateľ sa môže - v rámci právnych rámcov - informovať, či môže spotrebiteľ splniť svoje platobné povinnosti, ako aj všetky skutočnosti a faktory, ktoré sú dôležité pre zodpovedné uzavretie zmluvy na diaľku. Ak má podnikateľ na základe tohto vyšetrovania pádne dôvody na to, aby dohodu neuzavrel, je oprávnený odmietnuť objednávku alebo žiadosť s uvedením dôvodov alebo k realizácii pripojiť osobitné podmienky.

Podnikateľ zašle spolu s výrobkom alebo službou písomne ​​alebo takým spôsobom, aby ich spotrebiteľ mohol prístupným spôsobom uložiť na trvalé médium:

 1. návštevná adresa podniku podnikateľa, kam môže spotrebiteľ so sťažnosťami ísť;
 2. podmienky, za ktorých a spôsob, akým môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, alebo jasné vyhlásenie týkajúce sa vylúčenia práva na odstúpenie od zmluvy;
 3. informácie o zárukách a existujúcej službe po zakúpení;
 4. informácie obsiahnuté v článku 4 odsek 3 týchto podmienok, pokiaľ obchodník tieto informácie spotrebiteľovi už neposkytol pred uzavretím dohody;
 5. požiadavky na zrušenie dohody, ak dohoda trvá dlhšie ako jeden rok alebo je na dobu neurčitú.

V pr�pade roz��renej transakcie sa ustanovenie predch�dzaj�ceho odseku vz�ahuje len na prv� dod�vku.

Každá dohoda sa uzatvára v podmienečných podmienkach dostatočnej dostupnosti príslušných výrobkov. 

Článok 6 - Právo na odstúpenie od zmluvy

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag on ontvangst van het product door of consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Počas obdobia reflexie bude spotrebiteľ s produktom a balením zaobchádzať opatrne. Produkt rozbalí alebo použije iba v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie, či si produkt želá ponechať. Ak využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, vráti podnikateľovi všetko dodávané príslušenstvo a - ak je to primerane možné - v pôvodnom stave a zabalené podnikateľovi v súlade s primeranými a jasnými pokynmi poskytnutými podnikateľom.

Ak si spotrebiteľ želá využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný tak urobiť do 14 dní od prijatia produktu,  dať podnikateľovi vedieť. Spotrebiteľ to musí oznámiť prostredníctvom písomnej správy / e-mailu. Keď spotrebiteľ oznámi, že si želá využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zákazník vrátiť výrobok do 14 dní. Spotrebiteľ musí preukázať, že dodaný tovar bol vrátený včas, napríklad prostredníctvom dokladu o odoslaní. 

Ak po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 zákazník neuvedie, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, resp. produkt nebol podnikateľovi vrátený, je to nákup. 

Článok 7 - Náklady v prípade odstúpenia od zmluvy 

Ak spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie výrobkov znáša spotrebiteľ.

Ak spotrebiteľ zaplatil sumu, podnikateľ jej vráti túto sumu čo najskôr, najneskôr však do 14 dní po odstúpení. To je podmienené tým, že produkt už bol prijatý späť obchodníkom alebo je možné predložiť presvedčivý dôkaz o úplnom vrátení.

Článok 8 - Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Podnikateľ môže vylúčiť právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade výrobkov, ako je uvedené  v odsekoch 2 a 3. Vylúčenie práva na odstúpenie sa uplatňuje iba v prípade, ak to podnikateľ v ponuke jasne uviedol, a to minimálne včas na uzavretie dohody.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné iba pre výrobky: 

 1. ktoré boli stanovené podnikateľom v súlade so špecifikáciami spotrebiteľa;
 2. ktoré majú jednoznačne osobnú povahu;
 3. ktoré sa kvôli svojej povahe nemôžu vrátiť;
 4. ktoré môžu rýchlo pokaziť alebo starnúť;
 5. ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu, na ktoré nemá podnikateľ žiadny vplyv;
 6. pre jednotlivé noviny a časopisy;
 7. v prípade zvukových a obrazových záznamov a počítačového softvéru, ktorých spotrebiteľ porušil pečať.
 8. v prípade hygienických výrobkov, pri ktorých spotrebiteľ porušil pečať.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné iba v prípade služieb:

 1. týkajúce sa ubytovania, dopravy, reštauračných služieb alebo aktivít vo voľnom čase, ktoré sa majú vykonávať k určitému dátumu alebo počas určitého obdobia;
 2. ktorého dodávka sa začala s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na premyslenie;
 3. týkajúce sa stávok a lotérií.

Článok 9 - Cena

Počas doby platnosti uvedenej v ponuke sa nezvyšujú ceny ponúkaných produktov a / alebo služieb s výnimkou cenových zmien v dôsledku zmien sadzieb DPH.

Bez ohľadu na predchádzajúci odsek, obchodné produkty alebo služby, ktorých ceny podliehajú výkyvom na finančnom trhu a ak je podnikateľ nemá žiadnu kontrolu, pri premenlivých cien. Tieto výkyvy a skutočnosť, že prípadné cenové ciele, sú v ponuke. 

Rast cien v rámci 3 mesiacov sú povolené iba po uzavretí zmluvy, pokiaľ sú výsledkom zákonov a nariadení.

Rast cien 3 mesiacov po uzavretí zmluvy sú povolené iba vtedy, ak obchodník nesúhlasil a: 

 1. sú výsledkom zákonných predpisov alebo ustanovení; alebo
 2. spotrebiteľ má právo vypovedať dohodu s účinnosťou odo dňa, keď zvýšenie ceny nadobudne účinnosť.

Ceny uvedené v sortimente výrobkov alebo služieb zahŕňajú DPH.

Všetky ceny podliehajú chybám pri tlači a písaní. Za následky chýb v tlači a sadzbe sa nepreberá žiadna zodpovednosť. V prípade tlačových chýb a preklepov nie je podnikateľ povinný dodať produkt za nesprávnu cenu. 

Článok 10 - Zhoda a záruka

Podnikateľ zaručuje, že výrobky a / alebo služby sú v súlade so zmluvou, špecifikáciami uvedenými v ponuke, primeranými požiadavkami na spoľahlivosť a / alebo použiteľnosť a právnymi predpismi existujúcimi v deň uzavretia zmluvy a alebo vládne nariadenia. Ak je to dohodnuté, podnikateľ tiež zaručuje, že výrobok je vhodný na iné ako bežné použitie.

Záruka poskytnutá podnikateľom, výrobcom alebo dovozcom nemá vplyv na zákonné práva a nároky, ktoré môže spotrebiteľ uplatniť voči podnikateľovi na základe dohody.

Prípadné vady alebo nesprávne dodané výrobky je potrebné podnikateľovi písomne ​​nahlásiť do 14 dní od dodania. Vrátenie výrobkov musí byť v pôvodnom obale a v novom stave.

Záručná doba podnikateľa zodpovedá záručnej dobe výrobcu. Podnikateľ však nikdy nezodpovedá za konečnú vhodnosť výrobkov pre každú jednotlivú aplikáciu spotrebiteľa, ani za žiadne rady týkajúce sa použitia alebo použitia výrobkov.

Záruka sa neuplatňuje, ak:

Spotrebiteľ sám opravil a / alebo upravil dodané výrobky alebo ich nechal opraviť a / alebo upraviť tretími stranami;

Dodané výrobky sú vystavené nezvyčajným okolnostiam alebo sú inak neopatrne ošetrené alebo sú v rozpore s pokynmi podnikateľa a / alebo boli ošetrené na obale;

Defektivita je úplne alebo čiastočne dôsledkom nariadení, ktoré vláda stanovila alebo stanoví s ohľadom na povahu alebo kvalitu použitých materiálov. 

Článok 11 - Dodávka a vykonávanie

Podnikateľ bude pri prijímaní a uskutočňovaní objednávok na výrobky maximálne opatrný.

Miesto dodania je adresa, ktorú spotrebiteľ oznámil spoločnosti.

Pri riadnom dodržaní ustanovení uvedených v článku 4 týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosť uskutoční prijaté objednávky s náležitou rýchlosťou, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ spotrebiteľ nesúhlasil s dlhšou dodacou lehotou. Ak sa dodávka oneskorí alebo ak objednávku nie je možné alebo je možné vykonať iba čiastočne, bude o tom spotrebiteľ informovaný najneskôr do 30 dní od uskutočnenia objednávky. V takom prípade má spotrebiteľ právo vypovedať dohodu bez nákladov a má nárok na náhradu škody.

V prípade zrušenia v súlade s predchádzajúcim odsekom podnikateľ vráti sumu, ktorú spotrebiteľ zaplatil, čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od rozpustenia.

Ak sa zdá, že nie je možná dodávka objednaného produktu, podnikateľ sa bude snažiť dať k dispozícii náhradnú položku. Najneskôr pri dodávke sa jasne a zrozumiteľne uvedie, že sa dodáva náhradný predmet. Pri náhradných dieloch nie je možné vylúčiť právo na odstúpenie od zmluvy. Náklady na možnú spätnú prepravu znáša podnikateľ.

Riziko poškodenia a / alebo straty výrobkov spočíva na podnikateľovi až do okamihu doručenia spotrebiteľovi alebo zástupcovi určenému vopred a oznámenému podnikateľovi, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.

Článok 12 - Trvanie transakcií: trvanie, zrušenie a predĺženie

oznámenia

De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een openggingsregels en een openggingsregels en een.

De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe en hoogste één maand.

Spotrebiteľ môže dohody uvedené v predchádzajúcich odsekoch:

zrušiť kedykoľvek a neobmedzovať sa na zrušenie v konkrétnom čase alebo v určitom období;

prinajmenšom zrušia rovnakým spôsobom, ako sú ním uzatvorené;

storno vždy s rovnakou lehotou na zrušenie, akú si sám podnikateľ stanovil.

predĺženie

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) z diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

V afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Dohoda, ktorá bola uzavretá na dobu určitú a ktorá sa vzťahuje na pravidelné dodávky výrobkov alebo služieb, sa môže automaticky obnoviť na dobu neurčitú, ak spotrebiteľ môže kedykoľvek zrušiť výpovednú lehotu najviac jeden mesiac a výpovednú dobu najviac tri mesiace, ak sa dohoda rozširuje na bežné, ale menej ako raz mesačne, doručovanie denných, spravodajských a týždenných novín a časopisov.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefing

drahý

Ak má dohoda trvanie dlhšie ako jeden rok, spotrebiteľ môže dohodu vypovedať kedykoľvek po jednom roku so zrušovacou lehotou najviac jeden mesiac, pokiaľ primeranosť a nestrannosť nevylučujú zrušenie pred uplynutím dohodnutej doby trvania.

Článok 13 - Platba

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sumy, ktoré dlhuje spotrebiteľ, musia byť zaplatené do 7 pracovných dní po začiatku lehoty na premyslenie podľa článku 6 ods. 1. V prípade dohody o poskytnutí služby začína táto lehota plynúť po tom, čo spotrebiteľ dostane potvrdenie o dohode.

Spotrebiteľ je povinný bezodkladne oznámiť obchodníkovi prípadné nepresnosti v údajoch alebo určených platbu.

V prípade nezaplatenia zo strany spotrebiteľa má podnikateľ právo na základe právnych obmedzení účtovať spotrebiteľovi vopred vynaložené primerané náklady.

Článok 14 - Postup pri vybavovaní sťažností

Reklamácie na realizáciu zmluvy musia byť v plnej miere a jasne popísané a predložené podnikateľovi v lehote 7 dní po zistení vád spotrebiteľa.

Reklamácie predložené podnikateľovi budú zodpovedané v lehote 14 dní odo dňa doručenia. Ak si reklamácia vyžaduje predvídateľnú dlhšiu dobu spracovania, podnikateľ odpovie v lehote 14 dní správou o prijatí a upozornením, kedy môže spotrebiteľ očakávať podrobnejšiu odpoveď.

Ak sa sťažnosť nedá vyriešiť vzájomnou konzultáciou, vznikne spor, ktorý podlieha postupu urovnávania sporov.

Sťažnosť nepozastavuje povinnosti podnikateľa, pokiaľ podnikateľ písomne ​​písomne ​​neoznámi inak.

V prípade, že podnikateľ zistí, že reklamácia je oprávnená, podnikateľ, ktorého si zvolil alebo dodané výrobky bude bezplatne vymenený alebo opravený.

Článok 15 - Spory

Dohody medzi podnikateľom a spotrebiteľom, na ktoré sa vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky, sa riadia výlučne holandským právom. Aj keď spotrebiteľ žije v zahraničí.